Voorbeelden uitgevoerd onderzoek

Enkele voorbeelden:

Gemeente Meerssen, Nuth, Beek, Valkenburg a/d Geul, Limburg. Fysisch-geografisch onderzoek in het kader van een archeologische begeleiding – 8 km lang tracé  tussen Maastricht Airport en de Geul bij Meerssen, uitgevoerd in opdracht van SOB Research. 

Gedeelte van onderzocht trace op een plateauterras nabij Schimmert. foto: H.E. Bouter

Diverse geomorfologische eenheden zijn onderzocht waaronder plateauterrassen, droogdalen, löss-wanden en de beekdalbodem van de Geul. Er is een analyse uitgevoerd van de ruimtelijke variatie in de bodemkundige en sedimentaire opbouw door onderzoek van ontsluitingen in een uitgegraven rioolsleuf. Dit had als doel de landschappelijke context van vindplaatsen (IJzertijd en Middeleeuwen-Nieuwe tijd) te bepalen en inzicht te verkrijgen in de mate van erosie en colluviumvorming.

Heesseltsche uiterwaarden,Gelderland. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek Heesseltsche uiterwaarden.  Dit betrof een  booronderzoek in opdracht van Ingenieursbureau Oranjewoud in het kader van herinrichting van de uiterwaarden.

Uiterwaarden Lent bij Nijmegen, Gelderland. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen in het kader van de MER  Dijkteruglegging Lent, in opdracht van Ingenieursbureau Oranjewoud.

Eiland van Dordrecht, Zuid-Holland. Archeologisch onderzoek versterking primaire waterkering Eiland van Dordrecht West –  in opdracht van Ingenieursbureau Grontmij in samenwerking met dr. Juan van der Roest.

Proefsleuvenonderzoek t.b.v. de uitbreiding van Nederwetten,  gemeente Nuenen, Noord-Brabant. Landschappelijk en bodemkundig onderzoek in opdracht van Oranjewoud. Bestudering van plaggendekken, dekzanden en beekafzettingen.

Proefsleuf op de overgang van enkeerdgronden naar beekeerdgronden. foto: H.E. Bouter

Ede, Gelderland. Een goed bewaarde Mesolithische vindplaats  in het plangebied Kernhem-vlek B, gemeente Ede.  Dit betrof een landschappelijk en bodemkundig onderzoek  ter plaatse van een dekzandkop met uitzonderlijk veel vuursteenvondsten, in opdracht van ACVU-HBS.

Veldhoven (Vooraard), Noord-Brabant. Fysisch-Geografische en archeologische inventarisatie d.m.v. een booronderzoek,  in opdracht van GEO-LOGICAL (Sjoerd Kluiving). Het veldonderzoek is uitgevoerd samen met archeoloog Tom Deville.

Inventarisatie van aardkundige waarden in terreinen van Staatsbosbeheer, provincie Noord-Brabant. Uitgevoerd voor GEO-LOGICAL.

Dommel,
Meanderende beek de Dommel nabij Nijnsel. In de Dommelbeemden zijn oude meanders en andere landschapsvormen geïnventariseerd ten behoeve van een evaluatie van de aardkundige waarden. foto: H.E. Bouter